Mời chào hàng: Xây dựng Cầu Thái Lai, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

– Địa chỉ: UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Cầu Thái Lai, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

4. Chủ đầu tư: UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 03 Xây dựng công trình

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 03 Xây dựng công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Cầu Thái Lai, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Nguồn vốn: Từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn huy động hợp pháp của chủ đầu tư
  • Bên mời thầu: UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 18/09/2015.