Mời Thầu: Thi công đường Lê Thánh Tông

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA thành phố Hòa Bình

– Địa chỉ: số 53, đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

–  Điện thoại: 02183 898 988;  Fax: 02183 855 559.

2. Tên dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc –  Thành phố Hòa Bình

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA thành phố Hòa Bình

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 05 – Thi công đường Lê Thánh Tông

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 05 – Thi công đường Lê Thánh Tông
  • Thuộc Dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc –  Thành phố Hòa Bình
  • Nguồn vốn: vốn ODA vay ngân hàng Thế giới (WB)
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA thành phố Hòa Bình
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 30/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA thành phố Hòa Bình, số 53, đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
  • Điện thoại: 02183 898 988;  Fax: 02183 855 559
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 30/09/2015.