Mời Thầu: Xây lắp và đảm bảo giao thông

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban QLDA Cải tạo, nâng cấp đường 57B, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

– Địa chỉ: thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;

–  Điện thoại: (0350) 3823041; Fax: (0350) 3953248

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 57B, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

4. Chủ đầu tư:  Ban QLDA Cải tạo, nâng cấp đường 57B, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

5. Tên gói thầu: Xây lắp và đảm bảo giao thông

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp và đảm bảo giao thông;
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 57B, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA Cải tạo, nâng cấp đường 57B, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 01/10/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND huyện Ý Yên, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;
  • Điện thoại: (0350) 3823041; Fax: (0350) 3953248;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 01/10/2015.