Mời chào hàng: Thi công cống 5My tỉnh Long An

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An

– Địa chỉ: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An, số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

–  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052

2. Tên dự án: cống 5 My

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An

5. Tên gói thầu: Thi công cống

(Dành cho nhà thầu là danh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Thi công cống (Dành cho nhà thầu là danh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: cống 5 My
  • Nguồn vốn: Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 14/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An, số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
  • Điện thoại : 0723.829232; Fax : 0723.825052
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.