Mời Thầu: Nạo vét kênh kết hợp đắp bờ bao thuộc công trình Kênh Xóm Đồng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án huyện Châu Thành

– Địa chỉ: QL 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Công trình Kênh Xóm Đồng

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Châu Thành

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Nạo vét kênh kết hợp đắp bờ bao thuộc công trình Kênh Xóm Đồng, xã Tân Bình-Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

(Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 02: Nạo vét kênh kết hợp đắp bờ bao thuộc công trình Kênh Xóm Đồng, xã Tân Bình-Tân Phú Trung, huyện Châu Thành (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Công trình Kênh Xóm Đồng
  • Nguồn vốn: vốn bảo vệ và phát triển trồng lúa
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Châu Thành
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 10 giờ 00 ngày 24/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án huyện Châu Thành, QL 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 24/09/2015.