Mời chào hàng: Cung cấp van cao áp và hạ áp cho sửa chữa lớn Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng công ty Phát điện 1

– Địa chỉ: Tầng 6 – Nhà 9 tầng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

–  Điện thoại:  0332 213174; Fax: 0333.854181.

2. Tên dự án: sửa chữa lớn Nhà máy Điện Uông Bí năm 2015

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát điện 1

5. Tên gói thầu:  Cung cấp van cao áp và hạ áp cho sửa chữa lớn Nhà máy nhiệt điện Uông Bí – Tổng công ty phát Điện 1 năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp van cao áp và hạ áp cho sửa chữa lớn Nhà máy nhiệt điện Uông Bí – Tổng công ty phát Điện 1 năm 2015;
  • Thuộc Dự án: sửa chữa lớn Nhà máy Điện Uông Bí năm 2015;
  • Nguồn vốn: Phục vụ sửa chữa lớn Nhà máy Điện Uông Bí năm 2015;
  • Bên mời thầu: Tổng công ty Phát điện 1;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng kỹ thuật Vật tư – Tổng công ty Phát Điện 1, Tầng 6 – Nhà 9 tầng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;
  • Điện thoại: 0332 213174; Fax: 0333.854181;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 18/09/2015.