Mời chào hàng: Cung cấp băng tải lõi thép cho gầu nâng R2J01

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

– Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh môn, tỉnh Hải Dương;

–  Điện thoại: 03203.821080/821432; Fax: 03203.821098 /821832; Email: kh@ximanghoangthach.com 

2. Tên dự án: Mua sắm phụ tùng

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

5. Tên gói thầu: Cung cấp băng tải lõi thép cho gầu nâng R2J01

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp băng tải lõi thép cho gầu nâng R2J01;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm phụ tùng;
  • Nguồn vốn: Lưu động của Công ty;
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, Khu 2 Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh môn, tỉnh Hải Dương;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 18/09/2015.