Mời chào hàng: Mua sắm hàng hóa đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc Công an

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Số 53 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc Công an huyện Sông Mã tỉnh Sơn La

4. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Sơn La

5. Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  •  Gói thầu: Mua sắm hàng hóa;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc Công an huyện Sông Mã tỉnh Sơn La;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Công an tỉnh Sơn La;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 10 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Đội Xây dựng cơ bản, phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh Sơn La, Số 53 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 21/09/2015.