Mời chào hàng: Lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trên nóc nhà 11 tầng số 1

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

– Địa chỉ: phường Tân Dân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

–  Điện thoại: (0210) 6254179

2. Tên dự án: Lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trên nóc nhà 11 tầng số 1- Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

5. Tên gói thầu: Gói thầu 1: Lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trên nóc nhà 11 tầng số 1 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu 1: Lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trên nóc nhà 11 tầng số 1 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;
  • Thuộc Dự án: Lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trên nóc nhà 11 tầng số 1- Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;
  • Nguồn vốn: Tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 ngày 14/09/2015 đến 16 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, phường Tân Dân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
  • Điện thoại: (0210) 6254179;
  • Giá bán: 1000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 16/09/2015.