Mời Thầu: Cung cấp thiết bị, máy móc chuyên dùng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm tin học và Thông tin KHCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Địa chỉ: 202, Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

–  Điện thoại: 064-3.511936 – 3510573; Fax: 064- 3510573.

2. Tên dự án: Sàn Giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4. Chủ đầu tư: Trung tâm tin học và Thông tin KHCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, máy móc chuyên dùng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp thiết bị, máy móc chuyên dùng;
  • Thuộc Dự án: Sàn Giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  • Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015;
  • Bên mời thầu: Trung tâm tin học và Thông tin KHCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 20/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 30/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm tin học và Thông tin KHCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 202, Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  • Điện thoại: 064-3.511936 – 3510573; Fax: 064- 3510573;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  •  Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 30/09/2015.