Mời Thầu: Xây lắp cải taọ nhà làm việc 2 tầng, nhà xưởng sản xuất và nhà kho

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội

– Địa chỉ: Đường 206 Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên;

–  Điện thoại: 03212.222.008; Fax: 03213.997.586.

2. Tên dự án: Đầu tư cải tạo nhà làm việc 2 tầng, nhà xưởng sản xuất và nhà kho

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội

5. Tên gói thầu: Xây lắp cải taọ nhà làm việc 2 tầng, nhà xưởng sản xuất và nhà kho

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp cải taọ nhà làm việc 2 tầng, nhà xưởng sản xuất và nhà kho;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư cải tạo nhà làm việc 2 tầng, nhà xưởng sản xuất và nhà kho;
  • Nguồn vốn: Sửa chữa thường xuyên của công ty;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày 17/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 02/10/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội.Đường 206 Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên;
  • Điện thoại : 03212.222.008; Fax: 03213.997.586;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 02/10/2015.