Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc Hạng mục hội trường

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

– Địa chỉ: số 25 Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.9392703; Fax: 043.9426679.

2. Tên dự án: Khu hiệu bộ, Giảng đường và dịch vụ Trường Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Huế ( khu A)

4. Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

5. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc Hạng mục hội trường – dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hiệu bộ, Giảng đường và dịch vụ Trường Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Huế ( khu A)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc Hạng mục hội trường – dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hiệu bộ, Giảng đường và dịch vụ Trường Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Huế ( khu A);
  • Thuộc Dự án: Khu hiệu bộ, Giảng đường và dịch vụ Trường Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Huế ( khu A);
  • Nguồn vốn: vốn tự có của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
  • Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giơ 00 ngày 11/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trụ sở Phòng QLĐTXDCB&MSTS Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số 25 Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.9392703; Fax: 043.9426679;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.