Mời Thầu: Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

– Địa chỉ: UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

4. Chủ đầu tư: UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01:

Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;
  • Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác;
  • Bên mời thầu: UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 11/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giơ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.