Mời chào hàng: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Mầm non Đức Giang

– Địa chỉ: xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.386.2621.

2. Tên dự án: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non

4. Chủ đầu tư: Trường Mầm non Đức Giang

5. Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Trường Mầm non Đức Giang;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
  • Thời gian phát hành bản YCBG: từ 08 giờ 00 ngày 08/09/2015 đến 13 giờ 00 ngày 11/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Mầm non Đức Giang, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.386.2621;
  • Hạn cuối nhận YCBG: 13 giờ 00 ngày 11/09/2015.