Mời Thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống Điện nhẹ: mạng máy tính, truyền hình, Điện thoại, camera, âm thanh, quản lý tòa nhà thông minh BMS

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án xây dựng công trình tại Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh – Văn phòng Quốc hội

– Địa chỉ: phòng 121, tầng 1, Trụ sở 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại: 080.46307; Fax: 080.46307

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc không thường xuyên của Quốc hội và các cơ quan Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng công trình tại Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh – Văn phòng Quốc hội

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 17 Cung cấp lắp đặt hệ thống Điện nhẹ: mạng máy tính, truyền hình, Điện thoại, camera, âm thanh, quản lý tòa nhà thông minh BMS

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 17 Cung cấp lắp đặt hệ thống Điện nhẹ: mạng máy tính, truyền hình, Điện thoại, camera, âm thanh, quản lý tòa nhà thông minh BMS;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc không thường xuyên của Quốc hội và các cơ quan Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng công trình tại Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh – Văn phòng Quốc hội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 01/10/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án xây dựng công trình tại Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh, phòng 121, tầng 1, Trụ sở 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội;
  • Điện thoại: 080.46307; Fax: 080.46307;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 01/10/2015.