Mời Thầu: Tư vấn tiếp thị xã hội bao cao su VIP Plus

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng tại thành phố Hà Nội

– Địa chỉ: đường Tô Hiệu kéo dài, quận Hà Đông, Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 33512533

2. Tên dự án: Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng tại thành phố Hà Nội

5. Tên gói thầu: Tư vấn tiếp thị xã hội bao cao su VIP Plus

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tư vấn tiếp thị xã hội bao cao su VIP Plus;
  • Thuộc Dự án: Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS;
  • Nguồn vốn: Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét viện trợ;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng tại thành phố Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 11/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng KHTV-Trung tâm PC HIV/AIDS Hà Nội, khu hành chính mới quận Hà Đông, đường Tô Hiệu kéo dài, quận Hà Đông, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 33512533;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 21/09/2015.