Mời chào hàng: Thi công chống mối công trình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế

– Địa chỉ: số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng 203);

–  Điện thoại: 04.39728618 ; Fax: 04.3972.8618.

2. Tên dự án:  Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế

5. Tên gói thầu: Thi công chống mối công trình

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Thi công chống mối công trình (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế
  • Nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển NSNN, vốn ngành theo cơ chế đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng của Tổng cục Thuế và các Nguồn vốn hợp pháp khác
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng 203)
  • Điện thoại: 04.39728618 ; Fax: 04.3972.8618
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 18/09/2015.