Mời chào hàng: Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất giống khoai tây sạch bệnh, cấp giống siêu nguyên chủng & nguyên chủng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định

– Địa chỉ: Xã Liên Bảo – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định.

– Điện thoại: 03503820129; 03503986559

– Email:

2. Tên gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu thuộc dự án: “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng”

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm nguyên vật liệu thuộc dự án: “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng”

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Tên bên mời thầu: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định
  • Tên gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu thuộc dự án: “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng”
  • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đã được phê duyệt của UBND tỉnh Nam Định theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 05/05/2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
  • Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 08 giờ 00, ngày 10 tháng 09 năm 2015 đến ngày 15 tháng 09 năm 2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm phát hành: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định; Địa chỉ: Xã Liên Bảo – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định; Số điện thoại: 03503820192; 03503986559
  • Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 08 giờ 00 ngày 15 tháng 09 năm 2015 tại địa chỉ: Trung tâm giống cây trồng tỉnh Nam Định; Địa chỉ: Xã Liên Bảo – huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định.