Mời chào hàng: Thi công xây lắp Đường dây trung áp và TBA cấp điện cho Trạm bơm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QL các CTĐT&XDCB huyện Sông Hinh

– Địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo – T.T Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên

– Điện thoại/Fax/E-mail: 057.3858412/057.3858412/bqlctsonghinh@gmail.com

2. Tên dự án: Trạm bơm xã EaLâm

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

Dự án quan trọng quốc gia:          Dự án thuộc nhóm A:
Dự án thuộc nhóm B:      Dự án thuộc nhóm C
Dự án liên doanh:      Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

     Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu t­ư: Ban QL các CTĐT&XDCB huyện Sông Hinh

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:  Gói thầu 01XL: Thi công xây lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên Bên mời thầu: Ban QL các CTĐT&XDCB huyện Sông Hinh.

– Tên gói thầu: Gói thầu 01XL: thi công xây lắp Đường dây trung áp và TBA cấp điện cho Trạm bơm. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Tên dự án: Trạm bơm xã Ea Lâm.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn hợp pháp khác.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phỏt hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 14 tháng 09 năm 2015 đến 8h ngày 21 tháng 09 năm 2015 trong giờ hành chính.

– Địa chỉ phát hành: 21 Trần Hưng Đạo – T.T Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên. Điện thoại/fax: 057.3858412/057.3858412

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 10h ngày 21 tháng 09 năm 2015 tại trụ sở Ban QL các CTĐT&XDCB huyện Sông Hinh – số 21 Trần Hưng Đạo – T.T Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên.