Mời Thầu: Thi công xây dựng hạng mục Khối hiệu bộ, sân tập trung, cột cờ, san nền (đợt 2) huyện Đông Giang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

– Địa chỉ: Văn phòng Ban Quản lý dự án Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, số 08 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–  Điện thoại: 0510 3859655; Fax: 0510.3810263

2. Tên dự án: Trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang

4. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Khối hiệu bộ, sân tập trung, cột cờ, san nền (đợt 2)

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh ngiệp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Khối hiệu bộ, sân tập trung, cột cờ, san nền (đợt 2) (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh ngiệp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc dự án: Trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày  18/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 28/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý dự án Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, số 08 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại: 0510 3859655; Fax: 0510.3810263
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày28/09/2015.