Mời Thầu: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện cư Kuin

– Địa chỉ: Ban Quản lý các dự án huyện Cư Kuin, Khu trung tâm huyện xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư A4 (Khu A4.1) thuộc Khu trung tâm đô thị – cơ quan hành chính huyện Cư Kuin

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện cư Kuin

5. Tên gói thầu: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn
  • Thuộc dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư A4 (Khu A4.1) thuộc Khu trung tâm đô thị – cơ quan hành chính huyện Cư Kuin
  • Nguồn vốn: Ngân sách
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện cư Kuin
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 26/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý các dự án huyện Cư Kuin, Khu trung tâm huyện xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  •  Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 26/09/2015.