Mời chào hàng: Xây lắp, Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: ủy ban Nhân dân xã Hương Vinh

– Địa chỉ: Văn phòng ùy ban Nhân dân xã Hương Vinh, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam, Bao Vinh, xã Hương Vinh

4. Chủ đầu tư: ủy ban Nhân dân xã Hương Vinh

5. Tên gói thầu:  Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam, Bao Vinh, xã Hương Vinh

(dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

 • Gói thầu: Gói thầu số 05: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp 1U3)
 • Gói thầu: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam, Bao Vinh, xã Hương Vinh
  (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
 • Thuộc dự án: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam, Bao Vinh, xã Hương Vinh
 • Nguồn vốn: Chương trình MTQG xây dựng NTM và Ngân sách thị xã, ngân sách xã Hương Vinh
 • Bên mời thầu: ủy ban Nhân dân xã Hương Vinh
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
 • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 23/09/2015 (trong giờ hành chính)
 • Địa điểm: Văn phòng ùy ban Nhân dân xã Hương Vinh, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
 • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 23/09/2015.