Mời Thầu: Thuê nhà thầu cung cấp vật tư và chế tạo phần kiến trúc, hệ thống HVAC cho shelter giàn RC9 RC5 theo Địa điểm hàng của VSP số VT-263/15-XL

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

– Địa chỉ: Phòng Thương mại, tầng 12, tòa nhà mới, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, số 105 đường Lê Lợi, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

–  Điện thoại: (064) 3839871/3838662 (số lẻ 2846); Fax: (064) 3839857

2. Tên dự án: RC9

4. Chủ đầu tư: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

5. Tên gói thầu: Thuê nhà thầu cung cấp vật tư và chế tạo phần kiến trúc, hệ thống HVAC cho shelter giàn RC9 RC5 theo Địa điểm hàng của VSP số VT-263/15-XL

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thuê nhà thầu cung cấp vật tư và chế tạo phần kiến trúc, hệ thống HVAC cho shelter giàn RC9 RC5 theo Địa điểm hàng của VSP số VT-263/15-XL
  • Thuộc Dự án: RC9
  • Nguồn vốn: Lấy từ Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng năm 2015 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro”
  • Bên mời thầu: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 30/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Thương mại, tầng 12, tòa nhà mới, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, số 105 đường Lê Lợi, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: (064) 3839871/3838662 (số lẻ 2846); Fax: (064) 3839857
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 30/09/2015.