Mời Chào hàng: Chi phí di dời, lắp đặt lại trang thiết bị y tế tỉnh Quảng Trị

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

– Địa chỉ: Phòng TCKT – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, số 83 Lê Lợi- Thành phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị

–  Điện thoại: (053) 3850 987- 0914141495 – 0914 009 377.

2. Tên dự án: Chi phí di dời, lắp đặt lại trang thiết bị y tế

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

5. Tên gói thầu: Chi phí di dời, lắp đặt lại trang thiết bị y tế

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Chi phí di dời, lắp đặt lại trang thiết bị y tế
  • Thuộc dự án: Chi phí di dời, lắp đặt lại trang thiết bị y tế
  • Nguồn vốn: Kính phí chi không thường xuyên năm 2015
  • Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 23/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng TCKT – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, số 83 Lê Lợi- Thành phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại: (053) 3850 987- 0914141495 – 0914 009 377
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 23/09/2015.