Mời Thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu

– Địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

–  Điện thoại: 0223.868.640

2. Tên dự án: Tư vấn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

4. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu

5. Tên gói thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  • Thuộc dự án: Tư vấn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  • Nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước
  • Bên mời thầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 06/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  • Điện thoại: 0223.868.640
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 06/10/2015.