Mời Thầu: Khảo sát bản đồ địa hình, lập đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 1 thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

– Địa chỉ: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, số 2 Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

–  Điện thoại: 0211.3862.584; Fax: 0211.3842.640

2. Tên dự án: Quy hoạch tỷ lệ 1/500 cải tạo chính trang và phát triển đô thị khu vực số 1 thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

4. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

5. Tên gói thầu: Khảo sát bản đồ địa hình, lập đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 1 thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Khảo sát bản đồ địa hình, lập đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 1 thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Thuộc dự án: Quy hoạch tỷ lệ 1/500 cải tạo chính trang và phát triển đô thị khu vực số 1 thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
  • Bên mời thầu: sở Xây dựng Vĩnh Phúc
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 06/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, số 2 Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Điện thoại: 0211.3862.584; Fax: 0211.3842.640
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 06/10/2015.