Mời Thầu: Lập đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 thị trấn Thổ Tang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND huyện Vĩnh Tường

– Địa chỉ: Phòng Công thương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 2 thuộc thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Tường

5. Tên gói thầu: Lập đồ án QHCT tỷ lệ 1/500

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Lập đồ án QHCT tỷ lệ 1/500
  • Thuộc dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 2 thuộc thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Bên mời thầu: UBND huyện Vĩnh Tường
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 17/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Công thương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 17/10/2015.