Mời Thầu: Toàn bộ phần xây lắp + dự phòng xây lắp nhà văn hóa Thôn Bài

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA xây dựng nhà văn hóa và công trình nước sạch huyện Ba Vì

– Địa chỉ: Ban QLDA xây dựng nhà văn hóa và công trình nước sạch huyện Ba Vì, TP Hà Nội

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng nhà văn hóa Thôn Bài xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng nhà văn hóa và công trình nước sạch huyện Ba Vì

5. Tên gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp + dự phòng xây lắp 

(gói thầu dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp + dự phòng xây lắp (gói thầu dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc dự án: Xây dựng nhà văn hóa Thôn Bài xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
  • Nguồn vốn: UBND Quận Ba Đình đăng ký hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tại văn bản số 1949/UBND-TCKH ngày 31/12/2014
  • Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng nhà văn hóa và công trình nước sạch huyện Ba Vì
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 16/09/2015 đến 10 giờ 00 ngày 26/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA xây dựng nhà văn hóa và công trình nước sạch huyện Ba Vì, TP Hà Nội
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 26/09/2015.