Mời chào hàng: Cung cấp đồng cây phi 11,5 mm của nhà máy tại Hoài Đức

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Nhà máy Cơ khí vũ khí quang học nghiệp vụ (E112)-BCA

– Địa chỉ: Nhà máy Cơ khí vũ khí quang học nghiệp vụ (E112)-BCA, Ban Kế hoạch, KCN An Ninh, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

–  Điện thoại: (04) 33658727; Fax: (04) 33658728

2. Tên dự án: Sản xuất đạn cay DA-CAH

4. Chủ đầu tư: Nhà máy Cơ khí vũ khí quang học nghiệp vụ (E112)-BCA

5. Tên gói thầu: Cung cấp đồng cây phi 11,5 mm

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp đồng cây phi 11,5 mm
  • Thuộc dự án: Sản xuất đạn cay DA-CAH
  • Nguồn vốn: SXKD của Nhà máy
  • Bên mời thầu: Nhà máy Cơ khí vũ khí quang học nghiệp vụ (E112)-BCA
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 16/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 23/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Nhà máy Cơ khí vũ khí quang học nghiệp vụ (E112)-BCA, Ban Kế hoạch, KCN An Ninh, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 33658727; Fax: (04) 33658728
  • Hạn cuối nhân HSĐX: 08 giờ 30 ngày 23/09/2015.