Mời Thầu: Gói thầu số 3: Lập thiết Kế bản vẽ thi công, dự toán tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

– Địa chỉ: Phòng 210, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Ha Nội

–  Điện thoại: 043 8276346; Fax: 0438276554; E-mail: Webmaster@vnua.edu.vn

2. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Giai đoạn I

4. Chủ đầu tư: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Lập thiết Kế bản vẽ thi công, dự toán

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 3: Lập thiết Kế bản vẽ thi công, dự toán
  • Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Giai đoạn I
  • Nguồn vốn: Tự cân đối hợp pháp của Học viện
  • Bên mời thầu: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 15 giờ 00 ngày 06/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng 210, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Ha Nội
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 06/10/2015.