Mời Thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

– Địa chỉ: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

–  Điện thoại: 043.3550648; Fax: 043.3526679

2. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm chăm sóc

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ
  • Thuộc Dự án: Xây dựng Trung tâm chăm sóc
  • Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng  rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 26/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại: 043.3550648; Fax: 043.3526679
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày26/09/2015.