Mời Thầu: Xây lắp duy tu đường xã Tân Thới Nhì

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Tân Thới Nhì

– Địa chỉ: UBND xã Tân Thới Nhì, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

–  Điện thoại: (08) 37103706

2. Tên dự án: Duy tu đường GTNT xã Tân Thới Nhì đợt 2 năm 2014

4. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Thới Nhì

5. Tên gói thầu: Xây lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc dự án: Duy tu đường GTNT xã Tân Thới Nhì đợt 2 năm 2014
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện (vốn sự nghiệp giao thông)
  • Bên mời thầu: UBND xã Tân Thới Nhì
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 28/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Tân Thới Nhì, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 37103706
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 28/09/2015.