Mời chào hàng: Xây lắp, tu bổ di tích Mộ Phan Chu Trình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa

– Địa chỉ: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

–  Điện thoại: 08.38223058 – 08.38235662 – 08.38235806

2. Tên dự án: Tu bổ di tích Mộ Phan Chu Trình (Phan Châu Trình)

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa

5. Tên gói thầu: Xây lắp

(gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc dự án: Tu bổ di tích Mộ Phan Chu Trình (Phan Châu Trình)
  • Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015; Sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng năm của Sở Văn hóa và Thể thao; Dự toán năm 2016 của Trung tâm Bảo tổn di tích năm 2016
  • Bên mời thầu: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 15 giờ 00 ngày 18/09/2015 đến 15 giờ 00 ngày 25/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08.38223058 – 08.38235662 – 08.38235806
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 15 giờ 00 ngày 25/09/2015.