Mời chào hàng: Trang thiết bị luyện tập và trang thiết bị hỗ trợ trung tâm Thể dục thể thao

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng Gia Định

– Địa chỉ: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Đựng Công Trình Quận 3, số 345 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. HCM

–  Điện thoại: 083 8327320

2. Tên dự án: Xây dựng mới Trung tâm Thể Dục Thể Thao Hồ Xuân Hương

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng Gia Định

5. Tên gói thầu: Trang thiết bị luyện tập và trang thiết bị hỗ trợ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Trang thiết bị luyện tập và trang thiết bị hỗ trợ
  • Thuộc dự án: Xây dựng mới Trung tâm Thể Dục Thể Thao Hồ Xuân Hương
  • Nguồn vốn: Ngân sách quận 3
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng Gia Định
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 09 giờ 30 ngày 23/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Đựng Công Trình Quận 3, số 345 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. HCM
  • Điện thoại: 083 8327320
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 23/09/2015.