Mời Thầu: Xây dựng trụ sở Agribank CN huyện Gio Linh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý Dự án xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

– Địa chỉ: Số 1 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0533609699; Fax: 0533856349

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh huyện Gio Linh

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:    X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Agribank

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây dựng trụ sở Agribank CN huyện Gio Linh

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 – Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

 – Tên gói thầu: Xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh huyện Gio Linh.

 – Tên dự án: Xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh huyện Gio Linh.

 – Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng mới của Agribank

 – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

 – Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ, ngày 18/9/2015 đến trước 14 giờ, ngày 28/9/2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Số 1 đường Lê Quý Đôn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000,00 đồng

 – Địa chỉ nhận HSDT: Số 1 đường Lê Quý Đôn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 – Thời điểm đóng thầu:   14 giờ, ngày 28/8/2015

 – Bảo đảm dự thầu: 200.000.000,00 đồng (Hai trăm triệu đồng)

Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng hoặc ký quỹ bảo lãnh bằng tiền mặt.

      HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 28/9/2015 tại trụ sở Agribank chi nhánh Quảng Trị; Số 1 đường Lê Quý Đôn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

  Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh huyện Gio Linh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.