Mời Thầu: Gói thầu số 8 Mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện ĐK Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG:

  1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT & XD huyện Thuận Châu

– Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292

– E-mail: huyenthuanchau@gmail.com

  1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
  2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B
  3. Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu
  4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 8 mua sắm thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 8 mua sắm thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Nguồn vốn: Vốn trái phiếu chính phủ

– Hình thức Đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 29 tháng 9 năm 2015, đến trước 14h00’, ngày 09 tháng 10 năm 2015.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 022.3847.636           Fax: 022.3847.292.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

– Bảo đảm dự thầu: 95.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi năm triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm dự thầu theo Luật Đấu thầu (bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Thời điểm đóng thầu: 14h00’, ngày 09 tháng 10 năm 2015.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14h30’ (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 10 năm 2015 tại Phòng họp số 2 – Trung tâm hành chính, chính trị huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.