Mời Thầu: Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện ĐK Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG:

  1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT & XD huyện Thuận Châu

– Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292

– E-mail: huyenthuanchau@gmail.com

  1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn y tế.

  1. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
  2. Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu
  3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp công trình Lăp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn y tế thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Gói thầu xây lắp công trình Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn y tế thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu.

Hạnh mục: Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

– Nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ.

– Hình thức Đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2015, đến trước 14h00’, ngày 5 tháng 10 năm 2015.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 022.3847.636           Fax: 022.3847.292.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

– Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm dự thầu theo Luật Đấu thầu (bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Thời điểm đóng thầu: 14h00’, ngày 05 tháng 10 năm 2015.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14h30’ (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 10 năm 2015 tại Phòng họp số 2 – Trung tâm hành chính, chính trị huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.