Mời Thầu: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng

A. THÔNG TIN CHUNG:

  1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ:  Tiểu Khu 10, Thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện Thoại: 0223.848.533          0223.847.065

– E-mail: huyenthuanchau@gmail.com

  1. Tên dự án: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
  2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
  3. Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu
  4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. (gói thầu dành cho doanh nghiệp là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Tên dự án: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp giáo dục.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2015, đến trước 10h00’, ngày 05 tháng 10 năm 2015.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 022.3847.636            Fax: 022.3847.636.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Bảo đảm dự thầu: 13.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm dự thầu theo Luật Đấu thầu (bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt).

– Thời điểm đóng thầu: 10h00’, ngày 05 tháng 10 năm 2015.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10h30’ (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 10 năm 2015, tại Phòng họp số 2 – Trung tâm hành chính, chính trị huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.