Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU: LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

 – Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/ 0643 858312/ office@vms-south.vn.

2. Tên dự án/ công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015-2016 đạt chuẩn tắc thiết kế trong khoảng thời gian xác định với kinh phí cố định theo hợp đồng trọn gói

3. Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 953/QĐ-CHHVN ngày 17/9/2015 do Ông Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ký

4. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

5. Tổng mức đầu tư: 199.248.079.255 đồng.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Tên gói thầu: Gói thầu số 7: “Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường”;

– Giá gói thầu: 458.185.572 VNĐ;

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tám triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn, năm trăm bẩy mươi hai đồng./.)

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu quy trình rút gọn;

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 9/2015;

Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày;

TỔNG CỘNG: 458.185.572 VNĐ

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tám triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn, năm trăm bẩy mươi hai đồng./.)