Mời Thầu: Thi công xây lắp các TBA 110kV khu vực Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty Lưới diện cao thế miền Bắc
  • Gói thầu: Gói thầu số 5 – Thi công xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Hoàn thiện sơ đồ vận hành các TBA 110kV khu vực Nghệ An
  • Nguồn vốn: ĐTXD của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 07/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 17/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Quản lý Xây dựng – Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.2215.9597;  Fax: 04.3717 0418
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 17/10/2015 tại Phòng Quản lý Xây dựng – Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

           Công ty Lưới diện cao thế miền Bắc Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.