Mời Thầu: Xây lắp, Thiết bị Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: UBND xã Mỹ Thủy
  • Gói thầu: Xây lắp + Thiết bị Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy
  • Dự án: Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
  • Điện thoại: 0523. 882751
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 19/10/2015 tại UBND xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

          UBND xã Mỹ Thủy  Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.