Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, gia ẩm tỉnh Bến Tre

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty thuốc lá Bến Tre
  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, gia ẩm cho Phân xưởng vấn – Thành phẩm
  • Dự án: Cung cấp và lắp đặt thiết bj điều hòa không khí, gia ẩm cho Phân xưởng vấn – Thành phẩm
  • Nguồn vốn: vốn tự có của Công ty 
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 008/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 15/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty thuốc lá Bến Tre, số 90A3, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  •  Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 15/10/2015 tại Công ty thuốc lá Bến Tre, số 90A3, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

         Công ty thuốc lá Bến Tre Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.