Mời Thầu: Xây lắp toàn bộ công trình đường nội đồng xã La Dạ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA huyện Hàm Thuận Bắc
  • Gói thầu: Xây lắp toàn bộ công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Bê tông hóa đường nội đồng đồng ruộng Đagury, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc
  • Nguồn vốn: vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) và các nguồn vốn hợp pháp khác
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT:  từ 09 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 20/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA huyện Hàm Thuận Bắc, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: (062) 3610013/3865330; Fax: (062) 3610013
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 20/10/2015 tại Ban QLDA huyện Hàm Thuận Bắc, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Ban QLDA huyện Hàm Thuận Bắc Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.