Mời Thầu: Gói thầu số 05 xây lắp công trình hạ tầng du lịch huyện Lạc Thủy

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy
  • Gói thầu: Gói thầu số 05 xây lắp công trình: Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thuỷ
  • Dự án: Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thủy
  • Nguồn vốn: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (Vốn hạ tầng du lịch) và vốn ngân sách huyện Lạc Thuỷ
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 14/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 06/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thuỷ, Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
  • Điện thoại: 02183.874.892
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 06/11/2015 tại Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thuỷ, Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

    Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.