Mời chào hàng: Lắp đặt & thuê bảo dưỡng truyền duy trì Hệ thống trực tuyến trong 01 năm

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Văn phòng thường trực ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia
  • Gói thầu: Lắp đặt và thuê bảo dưỡng truyền duy trì Hệ thống trực tuyến trong 01 năm (năm 2015)
  • Dự án: Hệ thống trực tuyến đảm bảo công tác an ninh hàng không và phòng, chống khủng bố
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 17 giờ 00 ngày 20/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng thường trực ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, số 200/10, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  • Điện thoại: 0438.728.729; Fax: 0436.756998
  • Giá bán:
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 17 giờ 00 ngày 20/10/2015 tại Văn phòng thường trực ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, số 200/10, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Văn phòng thường trực ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.