Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy và máy thu hình cho Công an phường

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công an Quận 6
  • Gói thầu: Mua sắm máy photocopy và máy thu hình cho Công an phường
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên Bộ Công an năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 14/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công an Quận 6, 84 Bãi Sậy, Phường 1, Quận 6, TP. HCM
  • Điện thoại: (08) 38550737
  • Giá bán: 500.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 21/10/2015 tại Công an Quận 6, 84 Bãi Sậy, Phường 1, Quận 6, TP. HCM         

Công an Quận 6 Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.