Mời Thầu: Xây dựng nhà ở cán bộ, chiến sĩ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Bộ CHQS tỉnh Hà Giang
  • Gói thầu: Xây dựng nhà ở cán bộ, chiến sĩ
  • Dự án: Doanh trại Ban CHQS thành phố/Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Hạng mục: Nhà ở cán bộ, chiến sĩ
  • Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 23/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  • Điện thoại: 01696648228
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 23/10/2015 tại Văn phòng Ban QLDA Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

        Bộ CHQS tỉnh Hà Giang Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.