Mời chào hàng: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục Sân đường nội bộ, bồn cây

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: UBND huyện Thanh Chương
  • Gói thầu: Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục Sân đường nội bộ, bồn cây (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Trường THCS xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Giai đoạn 1)
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện, xã và huy dộng các nguồn vốn hợp pháp khác
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 12/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Chương, khối 7, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 19/10/2015 tại Văn phòng Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Chương, khối 7, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

     UBND huyện Thanh Chương Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.