Mời Thầu: Xât lắp một số tuyến đường nội bộ & kè chống sạt lỡ, cống thoát nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn
  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Phần xây lắp các hạng mục: Một số tuyến đường nội bộ (tuyến đường nội bộ số 1, 3, 5 ,6, 7 và số 8), kè chống sạt lở và cống thoát nước khu số 9
  • Dự án: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch hàng năm; Nguồn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy; Nguồn hỗ trợ của các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 13/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 23/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: 0383 872 568
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 23/10/2015 tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

     Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.