Mời chào hàng: Mua sắm xe tải cẩu phục vụ SXKD

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Lào Cai
  • Gói thầu: Mua sắm xe tải cẩu
  • Dự án: Trang bị xe tải cẩu phục vụ SXKD- Công ty Điện lực Lào Cai
  • Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ 00 ngày 12/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 23/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng kế hoạch vật tư (tầng 4) – Công ty Điện lực Lào Cai, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 23/10/2015 tại Phòng kế hoạch vật tư (tầng 4) – Công ty Điện lực Lào Cai, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

      Công ty Điện lực Lào Cai Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.